1. BIẾN VÀ PHÂN LOẠI BIẾN

Tên biến trong JavaScript phải bắt đầu bằng chữ hay dấu gạch dưới. Các chữ số không được sử dụng để mở đầu tên một biến nhưng có thể sử dụng sau ký tự đầu tiên.

Phạm vi của biến có thể là một trong hai kiểu sau:

· Biến toàn cục: Có thể được truy cập từ bất kỳ đâu trong ứng dụng.
được khai báo như sau :

x = 0;

· Biến cục bộ: Chỉ được truy cập trong phạm vi chương trình mà nó khai báo. Biến cục bộ được khai báo trong một hàm với từ khoá var như sau:

var x = 0;

Biến toàn cục có thể sử dụng từ khoá var, tuy nhiên điều này không thực sự cần thiết.

2. BIỂU DIỄN TỪ TỐ TRONG JAVASCRIPT

clip_image001Từ tố là các giá trị trong chương trình không thay đổi. Sau đây là các ví dụ về từ tố:

8

“The dog ate my shoe”

true

3. KIỂU DỮ LIỆU

Khác với C++ hay Java, JavaScript là ngôn ngữ có tính định kiểu thấp. Điều này có nghĩa là không phải chỉ ra kiểu dữ liệu khi khai báo biến. Kiểu dữ liệu được tự động chuyển thành kiểu phù hợp khi cần thiết.

Ví dụ file Variable.Html:

<HTML>

<HEAD>

<TITLE> Datatype Example </TITLE>

<SCRIPT LANGUAGE= "JavaScript">

var fruit=’apples’;

var numfruit=12;

numfruit = numfruit + 20;

var temp ="There are " + numfruit + " " + ".";

document.write(temp);

</SCRIPT>

</HEAD>

<BODY>

</BODY>

</HTML>

Các trình duyệt hỗ trợ JavaScript sẽ xử lý chính xác ví dụ trên và đưa ra kết quả dưới đây:

clip_image003
clip_image004

Trình diễn dịch JavaScript sẽ xem biến numfruit có kiểu nguyên khi cộng với 20 và có kiểu chuỗi khi kết hợp với biển temp.

Trong JavaScript, có bốn kiểu dữ liệu sau đây: kiểu số nguyên, kiểu dấu phẩy động, kiểu logic và kiểu chuỗi.

1.1.1. KIỂU NGUYÊN (INTERGER)

Số nguyên có thể được biểu diễn theo ba cách:

· Hệ cơ số 10 (hệ thập phân) – có thể biểu diễn số nguyên theo cơ số 10, chú ý rằng chữ số đầu tiên phải khác 0.

· Hệ cơ số 8 (hệ bát phân) – số nguyên có thể biểu diễn dưới dạng bát phân với chữ số đầu tiên là số 0.

· Hệ cơ số 16 (hệ thập lục phân) – số nguyên có thể biểu diễn dưới dạng thập lục phân với hai chữ số đầu tiên là 0x.

1.1.2. KIỂU DẤU PHẨY ĐỘNG (FLOATING POINT)

Một literal có kiểu dấu phẩy động có 4 thành phần sau:

· Phần nguyên thập phân.

· Dấu chấm thập phân (.).

· Phần dư.

· Phần mũ.

Để phân biệt kiểu dấu phẩy động với kiểu số nguyên, phải có ít nhất một chữ số theo sau dấu chấm hay E. Ví dụ:

9.87

-0.85E4

9.87E14

.98E-3

1.1.3. KIỂU LOGIC (BOOLEAN)

Kiểu logic được sử dụng để chỉ hai điều kiện : đúng hoặc sai. Miền giá trị của kiểu này chỉ có hai giá trị

· true.

· false.

1.1.4. KIỂU CHUỖI (STRING)

Một literal kiểu chuỗi được biểu diễn bởi không hay nhiều ký tự được đặt trong cặp dấu " … " hay ‘… ‘. Ví dụ:

“The dog ran up the tree”

‘The dog barked’

“100”

Để biểu diễn dấu nháy kép ( " ), trong chuỗi sử dụng ( \" ), ví dụ:

document.write(“ \”This text inside quotes.\” ”);

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)
Bài viết này có ích hãy chia sẻ cho bạn bè:
Bài viết được cám ơn 0 lần. Bấm đây để Cám ơn ?

Bài khác

Các bài liên quan:

  1. P1-NHẬP MÔN JAVASCRIPT
  2. P2- Nhập môn Javascript
  3. Cách chuyển đổi Template từ Joomla! 1.0.x sang 1.5.
  4. Tạo bài viết mới trong joomla
  5. Khắc phục lỗi tiếng việt joomla