JavaScript là một ngôn ngữ dựa trên đối tượng, do đó nó có một số câu lệnh làm việc với các đối tượng.

1.1.1. FOR…IN

Câu lệnh này được sử dụng để lặp tất cả các thuộc tính (properties) của một đối tượng. Tên biến có thể là một giá trị bất kỳ, chỉ cần thiết khi bạn sử dụng các thuộc tính trong vòng lặp. Ví dụ sau sẽ minh hoạ điều này

Cú pháp

for (<variable> in <object>)

{

//Các câu lệnh

}

Ví dụ

Ví dụ sau sẽ lấy ra tất cả các thuộc tính của đối tượng Window và in ra tên của mỗi thuộc tính. Kết quả được minh hoạ trên hình 5.2.

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>For in Example </TITLE>

<SCRIPT LANGUAGE= "JavaScript">

document.write("The properties of the Window object are: <BR>");

for (var x in window)

document.write(" "+ x + ", ");

</SCRIPT>

</HEAD>

<BODY>

</BODY>

</HTML>

clip_image002
1.1.2. NEW

Biến new được thực hiện để tạo ra một thể hiện mới của một đối tượng

Cú pháp

objectvar = new object_type ( param1 [,param2]… [,paramN])

Ví dụ sau tạo đối tượng person có các thuộc tính firstname, lastname, age, sex. Chú ý rằng từ khoá this được sử dụng để chỉ đối tượng trong hàm person. Sau đó ba thể hiện của đối tượng person được tạo ra bằng lệnh new

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>New Example </TITLE>

<SCRIPT LANGUAGE= "JavaScript">

function person(first_name, last_name, age, sex){

this.first_name=first_name;

this.last_name=last_name;

this.age=age;

this.sex=sex;

}

person1= new person("Thuy", "Dau Bich", "23", "Female");

person2= new person("Chung", "Nguyen Bao", "24", "Male");

person3= new person("Binh", "Nguyen Nhat", "24", "Male");

person4= new person("Hoàn", "Đỗ Văn", "24", "Male");

document.write ("1. "+person1.last_name+" " + person1.first_name + "<BR>" );

document.write("2. "+person2.last_name +" "+ person2.first_name + "<BR>");

document.write("3. "+ person3.last_name +" "+ person3.first_name + "<BR>");

document.write("4. "+ person4.last_name +" "+ person4.first_name+"<BR>");

</SCRIPT>

</HEAD>

<BODY>

</BODY>

clip_image004

</HTML>

1.1.3. THIS

Từ khoá this được sử dụng để chỉ đối tượng hiện thời. Đối tượng được gọi thường là đối tượng hiện thời trong phương thức hoặc trong hàm.

Cú pháp

this [.property]

Có thể xem ví dụ của lệnh new.

1.1.4. WITH

Lệnh này được sử dụng để thiết lập đối tượng ngầm định cho một nhóm các lệnh, bạn có thể sử dụng các thuộc tính mà không đề cập đến đối tượng.

Cú pháp

with (object)

{

// statement

}

Ví dụ:

Ví dụ sau chỉ ra cách sử dụng lệnh with để thiết lập đối tượng ngầm định là document và có thể sử dụng phương thức write mà không cần đề cập đến đối tượng document

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>With Example </TITLE>

<SCRIPT LANGUAGE= "JavaScript">

with (document){

write(“This is an exemple of the things that can be done <BR>”);

write(“With the <B>with<B> statment. <P>”);

write(“This can really save some typing”);

}

</SCRIPT>

</HEAD>

<BODY>

</BODY>

 

</HTML>clip_image006

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)
Bài viết này có ích hãy chia sẻ cho bạn bè:
Bài viết được cám ơn 0 lần. Bấm đây để Cám ơn ?

Bài khác

Các bài liên quan:

  1. P2- Nhập môn Javascript
  2. P1-NHẬP MÔN JAVASCRIPT
  3. BIẾN TRONG JAVASCRIPT