JavaScript cũg cho phép sử dụng các hàm. Mặc dù không nhất thiết phải có, song các hàm có thể có một hay nhiều tham số truyền vào và một giá trị trả về. Bởi vì JavaScript là ngôn ngữ có tính định kiểu thấp nên không cần định nghĩa kiểu tham số và giá trị trả về của hàm. Hàm có thể là thuộc tính của một đối tượng, trong trường hợp này nó được xem như là phương thức của đối tượng đó.

Lệnh function được sử dụng để tạo ra hàm trong JavaScript.

Cú pháp

function fnName([param1],[param2],…,[paramN])

{

//function statement

}

Ví dụ:

Ví dụ sau minh hoạ cách thức tạo ra và sử dụng hàm như là thành viên của một đối tượng. Hàm printStats được tạo ra là phương thức của đối tượng person

<HTML> <HEAD>

<TITLE>Function Example </TITLE>

<SCRIPT LANGUAGE= "JavaScript">

function person(first_name, last_name, age, sex)

{

this.first_name=first_name;

this.last_name=last_name;

this.age=age;

this.sex=sex;

this.printStats=printStats;

}

function printStats() {

with (document) {

write (" Name :" + this.last_name + " " + this.first_name + "<BR>" );

write("Age :"+this.age+"<BR>");

write("Sex :"+this.sex+"<BR>");

}

}

person1= new person("Thuy", "Dau Bich", "23", "Female");

person2= new person("Chung", "Nguyen Bao", "24", "Male");

person3= new person("Binh", "Nguyen Nhat", "24", "Male");

person4= new person("Hoan", "Do Van", "23", "Male");

person1.printStats();

person2.printStats();

person3.printStats();

person4.printStats();

</SCRIPT>

</HEAD>

<BODY> </BODY>

</HTML>

clip_image002
1.1.1.1.1. Hình 8: Ví dụ về hàm
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)
Bài viết này có ích hãy chia sẻ cho bạn bè:
Bài viết được cám ơn 0 lần. Bấm đây để Cám ơn ?

Bài khác

Các bài liên quan:

  1. CÁC CÂU LỆNH THAO TÁC TRÊN ĐỐI TƯỢNG
  2. P1-NHẬP MÔN JAVASCRIPT
  3. P2- Nhập môn Javascript
  4. XÂY DỰNG CÁC BIỂU THỨC TRONG JAVASCRIPT
  5. BIẾN TRONG JAVASCRIPT