Code :

‘ > Trong Form
Private Declare Function ShowCursor Lib “user32″ _
(ByVal bShow As Long) As Long

Dim ShowMouse As Boolean

Private Sub Form_Click()
ShowMouse = Not ShowMouse ‘Ẩn
ShowCursor ShowMouse
End Sub

Private Sub Form_Load()
ShowMouse = True
End Sub

Private Sub Form_QueryUnload(Cancel As Integer, _
UnloadMode As Integer)
If Not ShowMouse Then
ShowCursor True
End If
End Sub

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)
Bài viết này có ích hãy chia sẻ cho bạn bè:
Bài viết được cám ơn 0 lần. Bấm đây để Cám ơn ?

Bài khác

No related posts.