maxresdefault 

Theo thông tin từ hội nghị Google I/O 2016. Firebase đã đưa ra bản mới với nhiều nâng cấp. Chúng ta sẽ làm demo để chạy thử một ứng dụng đơn giản và dễ dàng cùng với firebase sử dụng email và password để xác thực người dùng

VIDEO DEMO

https://www.youtube.com/watch?v=UJk5KwpvKyM&feature=youtu.be

Đặc điểm của firebase
Firebase cùng với những đặc điểm cần thiết cho mọi ứng dụng android từ việc xác thực cho đến việc lưu trữ ứng dụng

Những ưu điểm khi sử dụng Firebase

 • Dễ dàng và triển khai nhanh chóng

 • Không cần phải cấu hình server. Không cần sử dụng PHP và thiết kế database

 • Cập nhật dữ liệu theo thời gian thực mà không cần sử dụng GCM

 • Tự động mở rộng quy mô cho việc phát triển

 • Có thể bắt đầu sử dụng miễn phí

 • API mạnh mẽ cho Javascript

 • Tích hợp hỗ trợ dịch vụ xác thực giống như Facebook, Google, Twitter

Những điểm hạn chế khi sử dụng Firebase

 • Cần xây dựng các chỉ số bằng tay

 • Cần phải xây dựng "bản ghi sự kiện" bằng tay

 • Thực hiện REST API có thể được khó khăn trên nền tảng nhúng

 • Xác nhận dữ liệu không hỗ trợ đối tượng phức tạp

1. Thiết lập Firebase Auth

Bước 1

 • Đầu tiên chúng ta vào trang web này để tạo tài khoản truy cập vào console và sau đó tạo ra ứng dụng

Bước 2

 • Cung cấp package name của project của bạn. Ở đó bạn sẽ download file google-services.json khi click vào button add app

clip_image004

clip_image006

Bước 3

 • Sau đó click vào Auth để bắt đầu. Sau đó click vào set up sign in method sau đó chọn Email & Password và kích hoạt

Chúng ta đã sẵn sàng bắt đầu. Chúng ta sẽ tạo ra 1 ứng dụng đơn giản bao gồm xác thực, quản lý profile. Chúng ta sẽ hiểu được cách thêm, đăng nhập, đăng ký, quên mật khẩu, thay đổi email, thay đổi mật khẩu và cuối cùng là đăng xuất

2. Tạo project android

Bước 1

 • Vào File chọn New project sau đó chọn Blank Activity

Bước 2

 • Mở file AndroidManifest.xml và sau đó thêm quyền truy cập Internet

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />

Bước 3

 • Paste file google-services.json vào thư mục app khi ở chế độ xem project

Bước 4

 • Mở file build.gradle và thêm Firebase dependency

build.gradle

dependencies {

        classpath ‘com.android.tools.build:gradle:2.1.2′

        classpath ‘com.google.gms:google-services:3.0.0′

 

        // NOTE: Do not place your application dependencies here; they belong

        // in the individual module build.gradle files

    }

Bước 5

 • Mở file app/build.gradle và thêm firebase auth dependency và ở cuối thêm plugin ‘com.google.gms.google-services’

app/build.gradle

dependencies {

    compile "com.google.firebase:firebase-auth:9.0.2"

}

 

apply plugin: ‘com.google.gms.google-services’

Bước 6

 • Thêm vào dưới các file dimens.xml, colors.xml and strings.xml
  dimens.xml

<resources>

    <!– Default screen margins, per the Android Design guidelines. –>

    <dimen name="activity_horizontal_margin">16dp</dimen>

    <dimen name="activity_vertical_margin">16dp</dimen>

    <dimen name="fab_margin">16dp</dimen>

    <dimen name="logo_w_h">100dp</dimen>

</resources>

colors.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<resources>

    <color name="colorPrimary">#00bcd4</color>

    <color name="colorPrimaryDark">#0097a7</color>

    <color name="colorAccent">#f2fe71</color>

 

    <color name="bg_login">#26ae90</color>

    <color name="bg_register">#2e3237</color>

    <color name="bg_main">#428bca</color>

    <color name="white">#ffffff</color>

    <color name="input_login">#222222</color>

    <color name="input_login_hint">#999999</color>

    <color name="input_register">#888888</color>

    <color name="input_register_bg">#3b4148</color>

    <color name="input_register_hint">#5e6266</color>

    <color name="btn_login">#26ae90</color>

    <color name="btn_login_bg">#eceef1</color>

    <color name="lbl_name">#333333</color>

    <color name="btn_logut_bg">#ff6861</color>

</resources>

strings.xml

<resources>

    <string name="app_name">Firebase Auth</string>

    <string name="action_sign_in_short">Register</string>

    <string name="email">Email</string>

    <string name="minimum_password">Password too short, enter minimum 6 characters!</string>

    <string name="auth_failed">Authentication failed, check your email and password or sign up</string>

    <string name="change_email">Change Email</string>

    <string name="change_password">Change Password</string>

    <string name="send_password_reset_email">Send Password reset email</string>

    <string name="remove_user">Remove user</string>

    <string name="new_pass">New Password</string>

    <string name="title_activity_profile">Firebase</string>

    <string name="title_activity_login">Sign in</string>

    <string name="hint_email">Email</string>

    <string name="hint_password">Password</string>

    <string name="hint_name">Fullname</string>

    <string name="btn_login">LOGIN</string>

    <string name="btn_link_to_register">Not a member? Get registered in Firebase now!</string>

    <string name="btn_link_to_login">Already registered. Login Me!</string>

    <string name="title_activity_reset_password">ResetPasswordActivity</string>

    <string name="btn_forgot_password">Forgot your password?</string>

    <string name="btn_reset_password">Reset Password</string>

    <string name="btn_back"><![CDATA[<< Back]]></string>

    <string name="hint_new_email">New Email</string>

    <string name="btn_change">Change</string>

    <string name="btn_send">Send</string>

    <string name="btn_remove">Remove</string>

    <string name="btn_sign_out">Sign Out</string>

    <string name="lbl_forgot_password">Forgot password?</string>

    <string name="forgot_password_msg">We just need your registered Email Id to sent you password reset instructions.</string>

</resources>

Bước 7

 • Tạo file activity_signup.xml

activity_signup.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<android.support.design.widget.CoordinatorLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"

    android:layout_width="match_parent"

    android:layout_height="match_parent"

    android:fitsSystemWindows="true"

    tools:context="info.androidhive.firebase.LoginActivity">

 

    <LinearLayout

        android:layout_width="fill_parent"

        android:layout_height="fill_parent"

        android:background="@color/colorPrimaryDark"

        android:gravity="center"

        android:orientation="vertical"

        android:padding="@dimen/activity_horizontal_margin">

 

        <ImageView

            android:layout_width="@dimen/logo_w_h"

            android:layout_height="@dimen/logo_w_h"

            android:layout_gravity="center_horizontal"

            android:layout_marginBottom="30dp"

            android:src="@mipmap/ic_launcher" />

 

        <android.support.design.widget.TextInputLayout

            android:layout_width="match_parent"

            android:layout_height="wrap_content">

 

            <EditText

                android:id="@+id/email"

                android:layout_width="match_parent"

                android:layout_height="wrap_content"

                android:hint="@string/email"

                android:inputType="textEmailAddress"

                android:maxLines="1"

                android:singleLine="true"

                android:textColor="@android:color/white" />

 

        </android.support.design.widget.TextInputLayout>

 

        <android.support.design.widget.TextInputLayout

            android:layout_width="match_parent"

            android:layout_height="wrap_content">

 

            <EditText

                android:id="@+id/password"

                android:layout_width="match_parent"

                android:layout_height="wrap_content"

                android:focusableInTouchMode="true"

                android:hint="@string/hint_password"

                android:imeActionId="@+id/login"

                android:imeOptions="actionUnspecified"

                android:inputType="textPassword"

                android:maxLines="1"

                android:singleLine="true"

                android:textColor="@android:color/white" />

 

        </android.support.design.widget.TextInputLayout>

 

        <Button

            android:id="@+id/sign_up_button"

            style="?android:textAppearanceSmall"

            android:layout_width="match_parent"

            android:layout_height="wrap_content"

            android:layout_marginTop="16dp"

            android:background="@color/colorAccent"

            android:text="@string/action_sign_in_short"

            android:textColor="@android:color/black"

            android:textStyle="bold" />

 

        <Button

            android:id="@+id/btn_reset_password"

            android:layout_width="fill_parent"

            android:layout_height="wrap_content"

            android:layout_marginTop="20dip"

            android:background="@null"

            android:text="@string/btn_forgot_password"

            android:textAllCaps="false"

            android:textColor="@color/colorAccent" />

 

        <!– Link to Login Screen –>

 

        <Button

            android:id="@+id/sign_in_button"

            android:layout_width="fill_parent"

            android:layout_height="wrap_content"

            android:layout_marginTop="20dip"

            android:background="@null"

            android:text="@string/btn_link_to_login"

            android:textAllCaps="false"

            android:textColor="@color/white"

            android:textSize="15dp" />

    </LinearLayout>

 

    <ProgressBar

        android:id="@+id/progressBar"

        android:layout_width="30dp"

        android:layout_height="30dp"

        android:layout_gravity="center|bottom"

        android:layout_marginBottom="20dp"

        android:visibility="gone" />

</android.support.design.widget.CoordinatorLayout>

Bước 8

 • Tạo file SignupActivity.java. Firebase cung cấp hàm createUserWithEmailAndPassword() cho việc tạo ra người dùng mới với dữ liệu email và password

package com.nguyenmanhquan176.simpleloginregistration;

 

import android.content.Intent;

import android.support.annotation.NonNull;

import android.support.v7.app.AppCompatActivity;

import android.os.Bundle;

 

import android.text.TextUtils;

import android.view.View;

import android.widget.Button;

import android.widget.EditText;

import android.widget.ProgressBar;

import android.widget.Toast;

import com.google.android.gms.tasks.OnCompleteListener;

import com.google.android.gms.tasks.Task;

import com.google.firebase.auth.AuthResult;

import com.google.firebase.auth.FirebaseAuth;

 

/**

 * A login screen that offers login via email/password.

 */

public class SignupActivity extends AppCompatActivity {

  private EditText inputEmail, inputPassword;

  private Button btnSignIn, btnSignUp, btnResetPassword;

  private ProgressBar progressBar;

  private FirebaseAuth auth;

 

  @Override

  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

    super.onCreate(savedInstanceState);

    setContentView(R.layout.activity_signup);

 

    //Get Firebase auth instance

    auth = FirebaseAuth.getInstance();

 

    btnSignIn = (Button) findViewById(R.id.sign_in_button);

    btnSignUp = (Button) findViewById(R.id.sign_up_button);

    inputEmail = (EditText) findViewById(R.id.email);

    inputPassword = (EditText) findViewById(R.id.password);

    progressBar = (ProgressBar) findViewById(R.id.progressBar);

    btnResetPassword = (Button) findViewById(R.id.btn_reset_password);

 

    btnResetPassword.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

      @Override

      public void onClick(View v) {

        startActivity(new Intent(SignupActivity.this, ResetPasswordActivity.class));

      }

    });

 

    btnSignIn.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

      @Override

      public void onClick(View v) {

        Intent intent = new Intent(SignupActivity.this, LoginActivity.class);

        startActivity(intent);

      }

    });

 

    btnSignUp.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

      @Override

      public void onClick(View v) {

 

        String email = inputEmail.getText().toString().trim();

        String password = inputPassword.getText().toString().trim();

 

        if (TextUtils.isEmpty(email)) {

          Toast.makeText(getApplicationContext(), "Enter email address!", Toast.LENGTH_SHORT).show();

          return;

        }

 

        if (TextUtils.isEmpty(password)) {

          Toast.makeText(getApplicationContext(), "Enter password!", Toast.LENGTH_SHORT).show();

          return;

        }

 

        if (password.length() < 6) {

          Toast.makeText(getApplicationContext(), "Password too short, enter minimum 6 characters!", Toast.LENGTH_SHORT).show();

          return;

        }

 

        progressBar.setVisibility(View.VISIBLE);

        //create user

        auth.createUserWithEmailAndPassword(email, password)

            .addOnCompleteListener(SignupActivity.this, new OnCompleteListener<AuthResult>() {

              @Override

              public void onComplete(@NonNull Task<AuthResult> task) {

                Toast.makeText(SignupActivity.this, "createUserWithEmail:onComplete:" + task.isSuccessful(), Toast.LENGTH_SHORT).show();

                progressBar.setVisibility(View.GONE);

                // If sign in fails, display a message to the user. If sign in succeeds

                // the auth state listener will be notified and logic to handle the

                // signed in user can be handled in the listener.

                if (!task.isSuccessful()) {

                  Toast.makeText(SignupActivity.this, "Authentication failed." + task.getException(),

                      Toast.LENGTH_SHORT).show();

                } else {

                  startActivity(new Intent(SignupActivity.this, MainActivity.class));

                  finish();

                }

              }

            });

 

      }

    });

  }

 

  @Override

  protected void onResume() {

    super.onResume();

    progressBar.setVisibility(View.GONE);

  }

}

clip_image008

Nếu bạn login vào Firebase console, bạn có thể nhìn thấy người dùng được tạo ra với email id mà bạn nhận được tạo trong ứng dụng

clip_image010

Bước 9

 • Tạo file activity_login.xml

activity_login.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<android.support.design.widget.CoordinatorLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"

    android:layout_width="match_parent"

    android:layout_height="match_parent"

    android:fitsSystemWindows="true"

    tools:context="info.androidhive.firebase.LoginActivity">

 

    <LinearLayout

        android:layout_width="fill_parent"

        android:layout_height="fill_parent"

        android:background="@color/colorPrimary"

        android:gravity="center"

        android:orientation="vertical"

        android:padding="@dimen/activity_horizontal_margin">

 

        <ImageView

            android:layout_width="@dimen/logo_w_h"

            android:layout_height="@dimen/logo_w_h"

            android:layout_gravity="center_horizontal"

            android:layout_marginBottom="30dp"

            android:src="@mipmap/ic_launcher" />

 

        <android.support.design.widget.TextInputLayout

            android:layout_width="match_parent"

            android:layout_height="wrap_content">

 

            <EditText

                android:id="@+id/email"

                android:layout_width="match_parent"

                android:layout_height="wrap_content"

                android:layout_marginBottom="10dp"

                android:hint="@string/hint_email"

                android:inputType="textEmailAddress"

                android:textColor="@android:color/white"

                android:textColorHint="@android:color/white" />

        </android.support.design.widget.TextInputLayout>

 

        <android.support.design.widget.TextInputLayout

            android:layout_width="match_parent"

            android:layout_height="wrap_content">

 

            <EditText

                android:id="@+id/password"

                android:layout_width="fill_parent"

                android:layout_height="wrap_content"

                android:layout_marginBottom="10dp"

                android:hint="@string/hint_password"

                android:inputType="textPassword"

                android:textColor="@android:color/white"

                android:textColorHint="@android:color/white" />

        </android.support.design.widget.TextInputLayout>

 

        <!– Login Button –>

 

        <Button

            android:id="@+id/btn_login"

            android:layout_width="fill_parent"

            android:layout_height="wrap_content"

            android:layout_marginTop="20dip"

            android:background="@color/colorAccent"

            android:text="@string/btn_login"

            android:textColor="@android:color/black" />

 

        <Button

            android:id="@+id/btn_reset_password"

            android:layout_width="fill_parent"

            android:layout_height="wrap_content"

            android:layout_marginTop="20dip"

            android:background="@null"

            android:text="@string/btn_forgot_password"

            android:textAllCaps="false"

            android:textColor="@color/colorAccent" />

 

        <!– Link to Login Screen –>

 

        <Button

            android:id="@+id/btn_signup"

            android:layout_width="fill_parent"

            android:layout_height="wrap_content"

            android:layout_marginTop="20dip"

            android:background="@null"

            android:text="@string/btn_link_to_register"

            android:textAllCaps="false"

            android:textColor="@color/white"

            android:textSize="15dp" />

    </LinearLayout>

 

    <ProgressBar

        android:id="@+id/progressBar"

        android:layout_width="30dp"

        android:layout_height="30dp"

        android:layout_gravity="center|bottom"

        android:layout_marginBottom="20dp"

        android:visibility="gone" />

</android.support.design.widget.CoordinatorLayout>

Bước 10

 • Tạo file LoginActivity.java Firebase cung cấp phương thức signInWithEmailAndPassword() cho việc đăng ký người dùng

LoginActivity.java

package com.nguyenmanhquan176.simpleloginregistration;

 

import android.content.Intent;

import android.os.Bundle;

import android.support.annotation.NonNull;

import android.support.v7.app.AppCompatActivity;

import android.support.v7.widget.Toolbar;

import android.text.TextUtils;

import android.view.View;

import android.widget.Button;

import android.widget.EditText;

import android.widget.ProgressBar;

import android.widget.Toast;

 

import com.google.android.gms.tasks.OnCompleteListener;

import com.google.android.gms.tasks.Task;

import com.google.firebase.auth.AuthResult;

import com.google.firebase.auth.FirebaseAuth;

 

public class LoginActivity extends AppCompatActivity {

 

    private EditText inputEmail, inputPassword;

    private FirebaseAuth auth;

    private ProgressBar progressBar;

    private Button btnSignup, btnLogin, btnReset;

 

    @Override

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

        super.onCreate(savedInstanceState);

 

        //Get Firebase auth instance

        auth = FirebaseAuth.getInstance();

 

        if (auth.getCurrentUser() != null) {

            startActivity(new Intent(LoginActivity.this, MainActivity.class));

            finish();

        }

 

        // set the view now

        setContentView(R.layout.activity_login);

 

        Toolbar toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar);

        setSupportActionBar(toolbar);

 

        inputEmail = (EditText) findViewById(R.id.email);

        inputPassword = (EditText) findViewById(R.id.password);

        progressBar = (ProgressBar) findViewById(R.id.progressBar);

        btnSignup = (Button) findViewById(R.id.btn_signup);

        btnLogin = (Button) findViewById(R.id.btn_login);

        btnReset = (Button) findViewById(R.id.btn_reset_password);

 

        //Get Firebase auth instance

        auth = FirebaseAuth.getInstance();

 

        btnSignup.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

            @Override

            public void onClick(View v) {

                startActivity(new Intent(LoginActivity.this, SignupActivity.class));

            }

        });

 

        btnReset.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

            @Override

            public void onClick(View v) {

                startActivity(new Intent(LoginActivity.this, ResetPasswordActivity.class));

            }

        });

 

        btnLogin.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

            @Override

            public void onClick(View v) {

                String email = inputEmail.getText().toString();

                final String password = inputPassword.getText().toString();

 

                if (TextUtils.isEmpty(email)) {

                    Toast.makeText(getApplicationContext(), "Enter email address!", Toast.LENGTH_SHORT).show();

                    return;

                }

 

                if (TextUtils.isEmpty(password)) {

                    Toast.makeText(getApplicationContext(), "Enter password!", Toast.LENGTH_SHORT).show();

                    return;

                }

 

                progressBar.setVisibility(View.VISIBLE);

 

                //authenticate user

                auth.signInWithEmailAndPassword(email, password)

                        .addOnCompleteListener(LoginActivity.this, new OnCompleteListener<AuthResult>() {

                            @Override

                            public void onComplete(@NonNull Task<AuthResult> task) {

                                // If sign in fails, display a message to the user. If sign in succeeds

                                // the auth state listener will be notified and logic to handle the

                                // signed in user can be handled in the listener.

                                progressBar.setVisibility(View.GONE);

                                if (!task.isSuccessful()) {

                                    // there was an error

                                    if (password.length() < 6) {

                                        inputPassword.setError(getString(R.string.minimum_password));

                                    } else {

                                        Toast.makeText(LoginActivity.this, getString(R.string.auth_failed), Toast.LENGTH_LONG).show();

                                    }

                                } else {

                                    Intent intent = new Intent(LoginActivity.this, MainActivity.class);

                                    startActivity(intent);

                                    finish();

                                }

                            }

                        });

            }

        });

    }

}

clip_image012

Bước 11
-Tạo file activity_reset_password.xml
activity_reset_password.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<android.support.design.widget.CoordinatorLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"

    android:layout_width="match_parent"

    android:layout_height="match_parent"

    android:layout_gravity="center"

    android:background="@color/colorPrimary"

    android:fitsSystemWindows="true"

    tools:context="info.androidhive.firebase.LoginActivity">

 

    <LinearLayout

        android:layout_width="fill_parent"

        android:layout_height="wrap_content"

        android:layout_marginTop="30dp"

        android:gravity="center"

        android:orientation="vertical"

        android:padding="@dimen/activity_horizontal_margin">

 

        <ImageView

            android:layout_width="@dimen/logo_w_h"

            android:layout_height="@dimen/logo_w_h"

            android:layout_gravity="center_horizontal"

            android:layout_marginBottom="10dp"

            android:src="@mipmap/ic_launcher" />

 

        <TextView

            android:layout_width="wrap_content"

            android:layout_height="wrap_content"

            android:layout_gravity="center_horizontal"

            android:padding="10dp"

            android:text="@string/lbl_forgot_password"

            android:textColor="@android:color/white"

            android:textSize="20dp" />

 

        <TextView

            android:layout_width="wrap_content"

            android:layout_height="wrap_content"

            android:layout_marginBottom="10dp"

            android:gravity="center_horizontal"

            android:padding="@dimen/activity_horizontal_margin"

            android:text="@string/forgot_password_msg"

            android:textColor="@android:color/white"

            android:textSize="14dp" />

 

        <android.support.design.widget.TextInputLayout

            android:layout_width="match_parent"

            android:layout_height="wrap_content">

 

            <EditText

                android:id="@+id/email"

                android:layout_width="match_parent"

                android:layout_height="wrap_content"

                android:layout_marginBottom="10dp"

                android:layout_marginTop="20dp"

                android:hint="@string/hint_email"

                android:inputType="textEmailAddress"

                android:textColor="@android:color/white"

                android:textColorHint="@android:color/white" />

        </android.support.design.widget.TextInputLayout>

 

        <!– Login Button –>

 

        <Button

            android:id="@+id/btn_reset_password"

            android:layout_width="fill_parent"

            android:layout_height="wrap_content"

            android:layout_marginTop="20dip"

            android:background="@color/colorAccent"

            android:text="@string/btn_reset_password"

            android:textColor="@android:color/black" />

 

        <Button

            android:id="@+id/btn_back"

            android:layout_width="wrap_content"

            android:layout_height="wrap_content"

            android:layout_marginTop="10dp"

            android:background="@null"

            android:text="@string/btn_back"

            android:textColor="@color/colorAccent" />

 

    </LinearLayout>

 

    <ProgressBar

        android:id="@+id/progressBar"

        android:layout_width="30dp"

        android:layout_height="30dp"

        android:layout_gravity="center|bottom"

        android:layout_marginBottom="20dp"

        android:visibility="gone" />

</android.support.design.widget.CoordinatorLayout>

Bước 12

 • Tạo file sử dụng phương thức sendPasswordResetEmail() để gửi reset mật khẩu đến email

ResetPasswordActivity.java

package com.nguyenmanhquan176.simpleloginregistration;

 

import android.os.Bundle;

import android.support.annotation.NonNull;

import android.support.v7.app.AppCompatActivity;

import android.text.TextUtils;

import android.view.View;

import android.widget.Button;

import android.widget.EditText;

import android.widget.ProgressBar;

import android.widget.Toast;

 

import com.google.android.gms.tasks.OnCompleteListener;

import com.google.android.gms.tasks.Task;

import com.google.firebase.auth.FirebaseAuth;

 

public class ResetPasswordActivity extends AppCompatActivity {

 

    private EditText inputEmail;

    private Button btnReset, btnBack;

    private FirebaseAuth auth;

    private ProgressBar progressBar;

 

    @Override

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

        super.onCreate(savedInstanceState);

        setContentView(R.layout.activity_reset_password);

 

        inputEmail = (EditText) findViewById(R.id.email);

        btnReset = (Button) findViewById(R.id.btn_reset_password);

        btnBack = (Button) findViewById(R.id.btn_back);

        progressBar = (ProgressBar) findViewById(R.id.progressBar);

 

        auth = FirebaseAuth.getInstance();

 

        btnBack.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

            @Override

            public void onClick(View v) {

                finish();

            }

        });

 

        btnReset.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

            @Override

            public void onClick(View v) {

 

                String email = inputEmail.getText().toString().trim();

 

                if (TextUtils.isEmpty(email)) {

                    Toast.makeText(getApplication(), "Enter your registered email id", Toast.LENGTH_SHORT).show();

                    return;

                }

 

                progressBar.setVisibility(View.VISIBLE);

                auth.sendPasswordResetEmail(email)

                        .addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<Void>() {

                            @Override

                            public void onComplete(@NonNull Task<Void> task) {

                                if (task.isSuccessful()) {

                                    Toast.makeText(ResetPasswordActivity.this, "We have sent you instructions to reset your password!", Toast.LENGTH_SHORT).show();

                                } else {

                                    Toast.makeText(ResetPasswordActivity.this, "Failed to send reset email!", Toast.LENGTH_SHORT).show();

                                }

 

                                progressBar.setVisibility(View.GONE);

                            }

                        });

            }

        });

    }

 

}

clip_image014

Đây là email được gửi đến khi yêu cầu thay đổi mật khẩu

clip_image016

Bước 13

 • Tạo file activity_main.xml

activity_main.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<android.support.design.widget.CoordinatorLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"

    android:layout_width="match_parent"

    android:layout_height="match_parent"

    android:fitsSystemWindows="true"

    tools:context=".MainActivity">

 

    <android.support.design.widget.AppBarLayout

        android:layout_width="match_parent"

        android:layout_height="wrap_content"

        android:theme="@style/AppTheme.AppBarOverlay"

        app:elevation="0dp">

 

        <android.support.v7.widget.Toolbar

            android:id="@+id/toolbar"

            android:layout_width="match_parent"

            android:layout_height="?attr/actionBarSize"

            android:background="?attr/colorPrimaryDark"

            app:layout_scrollFlags="scroll|enterAlways"

            app:popupTheme="@style/AppTheme.PopupOverlay" />

 

    </android.support.design.widget.AppBarLayout>

 

    <LinearLayout

        android:layout_width="match_parent"

        android:layout_height="wrap_content"

        android:orientation="vertical"

        android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"

        android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"

        android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"

        android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"

        app:layout_behavior="@string/appbar_scrolling_view_behavior">

 

        <EditText

            android:id="@+id/old_email"

            android:layout_width="match_parent"

            android:layout_height="wrap_content"

            android:hint="@string/hint_email"

            android:inputType="textEmailAddress"

            android:maxLines="1"

            android:singleLine="true" />

 

        <EditText

            android:id="@+id/new_email"

            android:layout_width="match_parent"

            android:layout_height="wrap_content"

            android:hint="@string/hint_new_email"

            android:inputType="textEmailAddress"

            android:maxLines="1"

            android:singleLine="true" />

 

        <EditText

            android:id="@+id/password"

            android:layout_width="match_parent"

            android:layout_height="wrap_content"

            android:focusableInTouchMode="true"

            android:hint="@string/prompt_password"

            android:imeActionId="@+id/login"

            android:imeOptions="actionUnspecified"

            android:inputType="textPassword"

            android:maxLines="1"

            android:singleLine="true" />

 

        <EditText

            android:id="@+id/newPassword"

            android:layout_width="match_parent"

            android:layout_height="wrap_content"

            android:focusableInTouchMode="true"

            android:hint="@string/new_pass"

            android:imeActionId="@+id/login"

            android:imeOptions="actionUnspecified"

            android:inputType="textPassword"

            android:maxLines="1"

            android:singleLine="true" />

 

        <Button

            android:id="@+id/changeEmail"

            style="?android:textAppearanceSmall"

            android:layout_width="wrap_content"

            android:layout_height="wrap_content"

            android:layout_marginTop="16dp"

            android:background="@color/colorPrimaryDark"

            android:text="@string/btn_change"

            android:textColor="@android:color/white"

            android:textStyle="bold" />

 

        <Button

            android:id="@+id/changePass"

            style="?android:textAppearanceSmall"

            android:layout_width="wrap_content"

            android:layout_height="wrap_content"

            android:layout_marginTop="16dp"

            android:background="@color/colorPrimaryDark"

            android:text="@string/btn_change"

            android:textColor="@android:color/white"

            android:textStyle="bold" />

 

        <Button

            android:id="@+id/send"

            style="?android:textAppearanceSmall"

            android:layout_width="wrap_content"

            android:layout_height="wrap_content"

            android:layout_marginTop="16dp"

            android:background="@color/colorPrimaryDark"

            android:text="@string/btn_send"

            android:textColor="@android:color/white"

            android:textStyle="bold" />

 

        <ProgressBar

            android:id="@+id/progressBar"

            android:layout_width="30dp"

            android:layout_height="30dp"

            android:visibility="gone" />

 

        <Button

            android:id="@+id/remove"

            style="?android:textAppearanceSmall"

            android:layout_width="wrap_content"

            android:layout_height="wrap_content"

            android:layout_marginTop="16dp"

            android:background="@color/colorPrimaryDark"

            android:text="@string/btn_remove"

            android:textColor="@android:color/white"

            android:textStyle="bold" />

 

        <Button

            android:id="@+id/change_email_button"

            style="?android:textAppearanceSmall"

            android:layout_width="match_parent"

            android:layout_height="wrap_content"

            android:layout_marginTop="16dp"

            android:text="@string/change_email"

            android:textStyle="bold" />

 

        <Button

            android:id="@+id/change_password_button"

            style="?android:textAppearanceSmall"

            android:layout_width="match_parent"

            android:layout_height="wrap_content"

            android:layout_marginTop="16dp"

            android:text="@string/change_password"

            android:textStyle="bold" />

 

        <Button

            android:id="@+id/sending_pass_reset_button"

            style="?android:textAppearanceSmall"

            android:layout_width="match_parent"

            android:layout_height="wrap_content"

            android:layout_marginTop="16dp"

            android:text="@string/send_password_reset_email"

            android:textStyle="bold" />

 

        <Button

            android:id="@+id/remove_user_button"

            style="?android:textAppearanceSmall"

            android:layout_width="match_parent"

            android:layout_height="wrap_content"

            android:layout_marginTop="16dp"

            android:text="@string/remove_user"

            android:textStyle="bold" />

 

        <Button

            android:id="@+id/sign_out"

            style="?android:textAppearanceSmall"

            android:layout_width="match_parent"

            android:layout_height="wrap_content"

            android:layout_marginTop="16dp"

            android:background="@color/colorPrimary"

            android:text="@string/btn_sign_out"

            android:textColor="@android:color/white"

            android:textStyle="bold" />

 

    </LinearLayout>

</android.support.design.widget.CoordinatorLayout>

Bước 14

 • Tạo file MainActivity.java

MainActivity.java

package com.nguyenmanhquan176.simpleloginregistration;

 

import android.content.Intent;

import android.os.Bundle;

import android.support.annotation.NonNull;

import android.support.v7.app.AppCompatActivity;

import android.support.v7.widget.Toolbar;

import android.view.View;

import android.widget.Button;

import android.widget.EditText;

import android.widget.ProgressBar;

import android.widget.Toast;

 

import com.google.android.gms.tasks.OnCompleteListener;

import com.google.android.gms.tasks.Task;

import com.google.firebase.auth.FirebaseAuth;

import com.google.firebase.auth.FirebaseUser;

 

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

 

    private Button btnChangeEmail, btnChangePassword, btnSendResetEmail, btnRemoveUser,

            changeEmail, changePassword, sendEmail, remove, signOut;

 

    private EditText oldEmail, newEmail, password, newPassword;

    private ProgressBar progressBar;

    private FirebaseAuth.AuthStateListener authListener;

    private FirebaseAuth auth;

 

    @Override

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

        super.onCreate(savedInstanceState);

        setContentView(R.layout.activity_main);

 

        Toolbar toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar);

        toolbar.setTitle(getString(R.string.app_name));

        setSupportActionBar(toolbar);

 

        //get firebase auth instance

        auth = FirebaseAuth.getInstance();

 

        //get current user

        final FirebaseUser user = FirebaseAuth.getInstance().getCurrentUser();

 

        authListener = new FirebaseAuth.AuthStateListener() {

            @Override

            public void onAuthStateChanged(@NonNull FirebaseAuth firebaseAuth) {

                FirebaseUser user = firebaseAuth.getCurrentUser();

                if (user == null) {

                    // user auth state is changed – user is null

                    // launch login activity

                    startActivity(new Intent(MainActivity.this, LoginActivity.class));

                    finish();

                }

            }

        };

 

        btnChangeEmail = (Button) findViewById(R.id.change_email_button);

        btnChangePassword = (Button) findViewById(R.id.change_password_button);

        btnSendResetEmail = (Button) findViewById(R.id.sending_pass_reset_button);

        btnRemoveUser = (Button) findViewById(R.id.remove_user_button);

        changeEmail = (Button) findViewById(R.id.changeEmail);

        changePassword = (Button) findViewById(R.id.changePass);

        sendEmail = (Button) findViewById(R.id.send);

        remove = (Button) findViewById(R.id.remove);

        signOut = (Button) findViewById(R.id.sign_out);

 

        oldEmail = (EditText) findViewById(R.id.old_email);

        newEmail = (EditText) findViewById(R.id.new_email);

        password = (EditText) findViewById(R.id.password);

        newPassword = (EditText) findViewById(R.id.newPassword);

 

        oldEmail.setVisibility(View.GONE);

        newEmail.setVisibility(View.GONE);

        password.setVisibility(View.GONE);

        newPassword.setVisibility(View.GONE);

        changeEmail.setVisibility(View.GONE);

        changePassword.setVisibility(View.GONE);

        sendEmail.setVisibility(View.GONE);

        remove.setVisibility(View.GONE);

 

        progressBar = (ProgressBar) findViewById(R.id.progressBar);

 

        if (progressBar != null) {

            progressBar.setVisibility(View.GONE);

        }

 

        btnChangeEmail.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

            @Override

            public void onClick(View v) {

                oldEmail.setVisibility(View.GONE);

                newEmail.setVisibility(View.VISIBLE);

                password.setVisibility(View.GONE);

                newPassword.setVisibility(View.GONE);

                changeEmail.setVisibility(View.VISIBLE);

                changePassword.setVisibility(View.GONE);

                sendEmail.setVisibility(View.GONE);

                remove.setVisibility(View.GONE);

            }

        });

 

        changeEmail.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

            @Override

            public void onClick(View v) {

                progressBar.setVisibility(View.VISIBLE);

                if (user != null && !newEmail.getText().toString().trim().equals("")) {

                    user.updateEmail(newEmail.getText().toString().trim())

                            .addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<Void>() {

                                @Override

                                public void onComplete(@NonNull Task<Void> task) {

                                    if (task.isSuccessful()) {

                                        Toast.makeText(MainActivity.this, "Email address is updated. Please sign in with new email id!", Toast.LENGTH_LONG).show();

                                        signOut();

                                        progressBar.setVisibility(View.GONE);

                                    } else {

                                        Toast.makeText(MainActivity.this, "Failed to update email!", Toast.LENGTH_LONG).show();

                                        progressBar.setVisibility(View.GONE);

                                    }

                                }

                            });

                } else if (newEmail.getText().toString().trim().equals("")) {

                    newEmail.setError("Enter email");

                    progressBar.setVisibility(View.GONE);

                }

            }

        });

 

        btnChangePassword.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

            @Override

            public void onClick(View v) {

                oldEmail.setVisibility(View.GONE);

                newEmail.setVisibility(View.GONE);

                password.setVisibility(View.GONE);

                newPassword.setVisibility(View.VISIBLE);

                changeEmail.setVisibility(View.GONE);

                changePassword.setVisibility(View.VISIBLE);

                sendEmail.setVisibility(View.GONE);

                remove.setVisibility(View.GONE);

            }

        });

 

        changePassword.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

            @Override

            public void onClick(View v) {

                progressBar.setVisibility(View.VISIBLE);

                if (user != null && !newPassword.getText().toString().trim().equals("")) {

                    if (newPassword.getText().toString().trim().length() < 6) {

                        newPassword.setError("Password too short, enter minimum 6 characters");

                        progressBar.setVisibility(View.GONE);

                    } else {

                        user.updatePassword(newPassword.getText().toString().trim())

                                .addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<Void>() {

                                    @Override

                                    public void onComplete(@NonNull Task<Void> task) {

                                        if (task.isSuccessful()) {

                                            Toast.makeText(MainActivity.this, "Password is updated, sign in with new password!", Toast.LENGTH_SHORT).show();

                                            signOut();

                                            progressBar.setVisibility(View.GONE);

                                        } else {

                                            Toast.makeText(MainActivity.this, "Failed to update password!", Toast.LENGTH_SHORT).show();

                                            progressBar.setVisibility(View.GONE);

                                        }

                                    }

                                });

                    }

                } else if (newPassword.getText().toString().trim().equals("")) {

                    newPassword.setError("Enter password");

                    progressBar.setVisibility(View.GONE);

                }

            }

        });

 

        btnSendResetEmail.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

            @Override

            public void onClick(View v) {

                oldEmail.setVisibility(View.VISIBLE);

                newEmail.setVisibility(View.GONE);

                password.setVisibility(View.GONE);

                newPassword.setVisibility(View.GONE);

                changeEmail.setVisibility(View.GONE);

                changePassword.setVisibility(View.GONE);

                sendEmail.setVisibility(View.VISIBLE);

                remove.setVisibility(View.GONE);

            }

        });

 

        sendEmail.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

            @Override

            public void onClick(View v) {

                progressBar.setVisibility(View.VISIBLE);

                if (!oldEmail.getText().toString().trim().equals("")) {

                    auth.sendPasswordResetEmail(oldEmail.getText().toString().trim())

                            .addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<Void>() {

                                @Override

                                public void onComplete(@NonNull Task<Void> task) {

                                    if (task.isSuccessful()) {

                                        Toast.makeText(MainActivity.this, "Reset password email is sent!", Toast.LENGTH_SHORT).show();

                                        progressBar.setVisibility(View.GONE);

                                    } else {

                                        Toast.makeText(MainActivity.this, "Failed to send reset email!", Toast.LENGTH_SHORT).show();

                                        progressBar.setVisibility(View.GONE);

                                    }

                                }

                            });

                } else {

                    oldEmail.setError("Enter email");

                    progressBar.setVisibility(View.GONE);

                }

            }

        });

 

        btnRemoveUser.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

            @Override

            public void onClick(View v) {

                progressBar.setVisibility(View.VISIBLE);

                if (user != null) {

                    user.delete()

                            .addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<Void>() {

                                @Override

                                public void onComplete(@NonNull Task<Void> task) {

                                    if (task.isSuccessful()) {

                                        Toast.makeText(MainActivity.this, "Your profile is deleted:( Create a account now!", Toast.LENGTH_SHORT).show();

                                        startActivity(new Intent(MainActivity.this, SignupActivity.class));

                                        finish();

                                        progressBar.setVisibility(View.GONE);

                                    } else {

                                        Toast.makeText(MainActivity.this, "Failed to delete your account!", Toast.LENGTH_SHORT).show();

                                        progressBar.setVisibility(View.GONE);

                                    }

                                }

                            });

                }

            }

        });

 

        signOut.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

            @Override

            public void onClick(View v) {

                signOut();

            }

        });

 

    }

 

    //sign out method

    public void signOut() {

        auth.signOut();

    }

 

    @Override

    protected void onResume() {

        super.onResume();

        progressBar.setVisibility(View.GONE);

    }

 

    @Override

    public void onStart() {

        super.onStart();

        auth.addAuthStateListener(authListener);

    }

 

    @Override

    public void onStop() {

        super.onStop();

        if (authListener != null) {

            auth.removeAuthStateListener(authListener);

        }

    }

}

clip_image018

Nguồn: http://www.androidhive.info/2016/06/android-getting-started-firebase-simple-login-registration-auth/

Source Code

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)
Bài viết này có ích hãy chia sẻ cho bạn bè:
Bài viết được cám ơn 0 lần. Bấm đây để Cám ơn ?

Bài khác

Các bài liên quan:

 1. XÂY DỰNG CÁC BIỂU THỨC TRONG JAVASCRIPT
 2. Cách lưu trữ dữ liệu ứng dụng tại cục bộ
 3. Đăng nhập nhiều nick skype trên một máy tính
 4. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Opencart
 5. Sửa lỗi tiếng Việt trong Title Alias của Joomla
 6. MỘT SỐ LỖI THƯỜNG GẶP TRONG EXCEL
 7. Thủ thuật đăng nhập chat nhiều account trên một máy (áp dụng cho mọi phiên bản YM)
 8. Khôi phục mật khẩu tài khoản quản trị PrestaShop
 9. Đăng ký website vào các search engine và thư mục internet
 10. Windows 10 Fall Creators cho phép các lập trình viên sử dụng phiên bản đầy đủ của Linux ngay trong Windows